شما میتوانید جهت پرداخت صورتحساب خود مبلغ سفارش مورد نظر را به حساب بانکی زیر واریز بفرمایید.

بانک ملت به نام حسین پرونده

شماره کارت : 6104338969155197

شماره شبا: IR550120000000008123516112